søndag 15. mars 2015

Et skip er gjemt - A ship is hidden


English text below!
 

Her er andre sang fra sangsamlingen min "Blås meg bortover bølgene" (skrevet i 2007), "Et skip er gjemt". Noter er utgitt hos Cantando Musikkforlag for solostemme (melodi) og piano, og for blandet kor.

Du kan lytte til sangen HER.

Det er ikke alt vi kan snakke om, og ikke alle kamper vises på utsiden. Skipsforliset som er tema i sangen, er en allegori som gjenspeiler dette. Forliset i seg selv er jo nokså dramatisk. Men ting som synker til bunns og smuldrer opp, kan også bety noe positivt. Tiden forandrer oss og skaper avstand til tidligere hendelser i livet, slik at vi kan gå videre. Bare minnene er igjen. Og til og med minnene blekner etter hvert.

Det er en litt mystisk stemning i sangen, med gjentagende akkorder i starten og et plutselig harmoniskifte på slutten av refrenget som skal fremheve dramatikken. Og så bølger havet videre…
 
Bildene i videoen er tatt på Sørlandet og Vestlandet. Her er noen av dem. På første bildet skimter du fugleøya Runde i bakgrunnen. Fjellet med tåke er tatt fra hagen i Rosendal baroniet. Det nestsiste bildet har jeg tatt på stranden i Ervik på Stadtlandet, Selje. Det som ikke synes på bildet, er den lille kirken bak meg, Ervik kirke. Kirken blir også kalt St.Svithuns minnekapell siden den ble reist til minne om angrepet og forliset av Hurtigruteskipet «Sanct Svithun» i 1943. En god del ble reddet, men mange omkom. Det siste bildet viser Kråkenes fyr, et værutsatt sted der havet kan slå helt opp til, og faktisk til og med over murene rundt fyret, når det er storm.

Et skip er gjemt

1. Et skip er gjemt nede på havets bunn,
det er det ingen som vet om.
Det var helt stille da skipet sank,
og ingen visste at det kom.

Refr.:
Ingen fluktvei, intet signal.
Ingen hører fortvilte skrik.
Bare tåke omslutter dem,
spøkelser som ingen ser,
selv om de er der.

2. Et skip er tapt nede på havets bunn.
Det var så trygt og så solid.
Nå er det fanget i havets dyp,
det ligger der til evig tid.

Refr.:
Ingen fluktvei, intet signal…

3. En skatt er glemt nede på havets bunn,
og ingen dykker berger den.
Den smuldrer opp på et bortgjemt sted,
bare minnene vil bli igjen.

Refr.:
Ingen fluktvei, intet signal…

(Sylke Feldhusen 2007)


Opplysninger om sangen:

Sangtittel: Et skip er gjemt; Del av samlingen «Blås meg bortover bølgene»
Tekst og musikk: Sylke Feldhusen 2007. Sang og piano: Sylke Feldhusen 2015

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag, www.cantando.com. Besetning: Solo og piano; SATB og piano. (Søk etter "Blås meg bortover bølgene" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen.


English translation:
A ship is hidden

Here is the other song of my song collection "Blås meg bortover bølgene" (Blow me away over the waves, written in 2007), "Et skip er gjemt" (A ship is hidden). Sheet music is published by Cantando Musikkforlag (with norwegian lyrics).

You can listen to the song HERE.

We can’t talk about all our thoughts, and not all struggles are visible on the outside. The shipwreck which is theme of this song is an allegory that reflects this. The accident itself is fairly dramatic. But things sinking to the ground and crumbling away can also mean something positive. We are changing during the years, and time creates a distance to former experiences in our lives, so that we can move forward. There are only memories remaining. And even the memories fade at last.

The mood in the song is a bit mysterious, with repetitive chords at the beginning and a sudden harmony shift at the end of the chorus to accentuate the drama. And then the sea waves on...

The images in the video are taken at the southern and western coast of Norway. Here are some of them. You see the bird island Runde in the background of the first image. The second picture is a mountain near Baroniet Rosendal. The penultimate picture has been taken on the beach in Ervik on Stadtlandet, Selje. What you can’t see in the photo, is the little church behind me, Ervik Church. The Church is also called St.Svithun memory chapel since it was built in memory of the disaster of the Hurtigruten ship "Sanct Svithun" in 1943. A number of passengers were rescued, but many died. The last picture shows Kråkenes lighthouse, a weathered place where the sea can turn up and actually even breake over the walls around the lighthouse when it is stormy.

A ship is hidden


1. A ship is hidden deep down in the sea,

nobody knows about it.

It was completely quiet when the ship sank,
and nobody knew that it was coming.

Chorus:
No escape, no signal.
Nobody hears the despaired screams.
Only mist surrounds them,
ghosts that nobody sees,
although they are there.

2. A ship is lost deep down in the sea.
It was so safe and so sturdy.
Now it's caught in the ocean depths,
it will be there forever.

Chorus:
No escape, no signal ...

3. A treasure is forgotten deep down in the sea,
and no diver rescues it.
It crumbles in a secret place,
only memories will remain.

refr .:
No escape route , no signal ...

(Sylke Feldhusen 2007)
 

Information about the song:

Song titel: Et skip er gjemt; Part of the song collection «Blås meg bortover bølgene»
Lyrics and music: Sylke Feldhusen 2007. Song and piano: Sylke Feldhusen 2015

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway) at www.cantando.com for solo and piano/ Mixed choir SATB and piano. (Search for "Blås meg bortover bølgene" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen

2 kommentarer:

Lev Livet Lett Lokki sa...

Så fantastisk flott! - og igjen blir jeg så tatt av helheten. Nydelig og dramatisk, og en fin påminnelse om at vi er plastiske og at vi kan forandrer oss - at ting preger oss men ikke må eier oss. For en flott opplevelse igjen, Sylke!
Ønsker deg minneverdige dager - klem

Sylke Feldhusen sa...

Takk, min venn! Det er godt sagt - at ting som preger oss, ikke må eie oss.

Klem